12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

RODO

Oświadczenie dla składających wniosek (PDF)

Oświadczenie dla składających wniosek (DOCX)


Klauzula informacyjna w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dotyczą:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej z siedzibą w Krakowie
ulica Zamoyskiego 56, 30-523 Kraków
adres email: biuro@ptppd.pl

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  1. przeprowadzenia postępowania związanego ze złożonym wnioskiem o finansowanie projektu badawczego, ustalenia jego rezultatów oraz realizacji dalszej procedury w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  2. wewnętrznych celów administracyjnych Administratora danych osobowych, w tym zarządzania personelem, statystki i raportowania wewnętrznego Administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek przeprowadzenia procedury wszczętej złożonym wnioskiem.

4. Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania, tj:

  1. W zakresie wskazanym w pkt. 2 lit. a- do momentu zakończenia postępowania w przedmiocie złożonego wniosku;
  2. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych oraz ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez

Administratora danych osobowych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora, w tym członkowie Komisji ds. Badań Naukowych działających w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej z siedzibą w Krakowie oraz podmioty współpracujące z Komisją.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy się skontaktować z Administratorem danych osobowych pisemnie na ul. Zamoyskiego 56, 30-523 Kraków, lub drogą elektroniczną, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@ptppd.pl.

W razie zgłoszenia Administratorowi danych osobowych któregokolwiek z pozostałych żądań wskazanych powyżej bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Administrator danych osobowych udzieli Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Pana/Panią żądaniem.

W razie potrzeby Administrator danych osobowych może wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Pana/Panią w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i poda przyczyny opóźnienia.

7. Prawo do cofnięcia zgody

Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

8. Skarga do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Administrator nie będzie stosował do przetwarzania danych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.