12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Regulamin Certyfikatu Psychoterapeuty PTPPd (wymogi do certyfikatu)

Certyfikat Psychoterapeuty

O certyfikat Psychoterapeuty PTPPd mogą starać się osoby, które spełniają następujące kryteria:

 1. Są członkami zwyczajnymi PTPPd
 2. Odbyły szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie psychoterapii psychodynamicznej w wymiarze łącznym 1250 godzin, w tym co najmniej:
  • 50 godz. teorii z zakresu psychopatologii w ujęciu psychodynamicznym
  • 150 godz. superwizji (w tym 30 godz. indywidualnej) prowadzonej przez członka zwyczajnego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, a w uzasadnionych przypadkach przez zaakceptowanego przez Komisję Certyfikacyjną certyfikowanego superwizora innego towarzystwa.
  • 250 godz. własnego doświadczenia terapeutycznego, w tym tzw. terapii szkoleniowej, prowadzonego w paradygmacie psychodynamicznym w relacji z certyfikowanym psychoterapeutą członkiem zwyczajnym PTPPd lub przygotowującym się do egzaminu certyfikacyjnego w PTPPd pod kierunkiem superwizora PTPPd.
  • 300 godz. stażu klinicznego w placówce, w której stosowana jest psychoterapia, umożliwiającej kontakt z pacjentami o różnej diagnozie oraz współpracę ze specjalistami z dziedziny ochrony zdrowia psychicznego.
 3. Prowadziły psychoterapię psychodynamiczną przez okres co najmniej 3 lat. Okres 3 lat praktyki liczony jest od momentu ukończenia szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej, co jest równoznaczne z uzyskaniem dyplomu.
 4. Uczestniczyły w co najmniej 2 konferencjach bądź sympozjach organizowanych przez PTPPd.
 5. Uzyskały pisemną pozytywną opinię certyfikowanego superwizora PTPPd, potwierdzającą kwalifikacje profesjonalne (w tym kompetencyjne, etyczne, i osobowościowe) kandydata do certyfikatu.
 6. Wniosły opłatę za procedurę certyfikacyjną w wysokości 1400 złotych na konto PTPPd z dopiskiem „Procedura Certyfikacyjna” (Wysokość kwoty ustalana jest na dany rok kalendarzowy przez Zarząd Główny).
 7. Przedłożyły Komisji Certyfikacyjnej PTPPd oświadczenie o stosowaniu zasad Kodeksu Etyki PTPPd w swojej pracy zawodowej, wypełniony kwestionariusz oraz listę godzin szkoleniowych.
 8. Przedłożyły Komisji Certyfikacyjnej PTPPd pracę pisemną opisującą przykład pracy psychoterapeutycznej kandydata z pacjentem o ewidentnej psychopatologii psychotycznej, osobowościowej lub neurotycznej. Zaleca się, aby prezentowana terapia dotyczyła pacjenta dorosłego (powyżej 18 r.ż. na początku terapii) a w szczególnych przypadkach dziecięcego lub młodzieżowego o wyraźnie zaznaczającej się psychopatologii.
 9. Wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji kryteriów certyfikacyjnych rozstrzyga Komisja Certyfikacyjna.

 

Opisywany proces psychoterapii powinien trwać nie krócej niż 3 lata, być prowadzony w większości po skończeniu szkolenia. Terapia ta nie musi być zakończona w momencie złożenia dokumentów do Komisji Certyfikacyjnej.

Praca nie powinna przekraczać 25 stron maszynopisu standardową czcionką. Powinna przedstawiać:

 • kliniczne rozumienie pacjenta w tym ewolucję procesu diagnostycznego i diagnozę leczonego pacjenta (diagnoza nozologiczna i psychodynamiczna).
 • przebieg psychoterapii, opis najważniejszych w niej procesów ze szczególnym uwzględnieniem opisów relacji przeniesieniowo- przeciwprzeniesieniowej
 • opis kluczowych momentów z przykładami dialogów terapeutycznych (opis powinien zawierać co najmniej jeden fragment zapisu sesji)
 • wiedzę teoretyczną z jakiej kandydat szczególnie korzystał planując i prowadząc terapię
 • opis wniosków z superwizji i jej wpływu na dalszy proces psychoterapii

Osoba przystępująca do egzaminu powinna:

 • posiadać przynajmniej 3-letnie doświadczenie w pracy klinicznej z młodzieżą
 • brać udział w konferencjach, szkoleniach, seminariach uwzględniających tematykę diagnozy oraz leczenie/ psychoterapię psychodynamiczną/ psychoanalityczną młodzieży
 • dostarczyć zaświadczenie o odbytych superwizjach indywidualnych lub grupowych, na których omawiana była praca z pacjentem młodzieżowym, rekomendację od superwizora PTPPd

Opisywany proces powinien dotyczyć pacjenta młodzieżowego z istotnie zaznaczoną psychopatologią. Powinien dotyczyć psychoterapii indywidualnej, trwać minimum 3 lata (zakończony bądź w trakcie), być prowadzony z częstotliwością minimum 1 sesji w tygodniu. Praca nie powinna przekraczać 25 stron maszynopisu standardową czcionką.

Opis diagnozy i procesu terapeutycznego pacjenta powinien być prowadzony z uwzględnieniem wiedzy teoretycznej (koncepcji psychoanalitycznych) z jakiej kandydat korzystał.

Opis powinien zawierać:

 1. Kontekst zgłoszenia, bieżący stan psychoficzyczny pacjenta oraz sytuację opiekuńczo-wychowawczą
 2. Wywiad rozwojowy
 3. Diagnozę nozologiczną, diagnozę psychodynamiczną i jej ewolucję w toku trwającej terapii
  Diagnoza psychodynamiczna powinna zawierać:
  1. aktualną charakterystykę kształtującego się poziomu organizacji osobowości czyli profil funkcjonowania psychicznego pacjenta młodzieżowego z uwzględnieniem specyfiki fazy rozwojowej adolescencji i jego właściwości normatywnych, w tym opis m.in:
   • procesów poznawczo- afektywnych,
   • tożsamości i relacji, stylu przywiązania
   • mechanizmów obronnych i radzenia sobie z problemami
   • samoświadomości i kierowania sobą
   • zdolności do konstruowania i wykorzystywania wewnętrznych standardów i ideałów
  2.  oraz być zakończona konceptualizacją przypadku, z której wynika propozycja leczenia.
 4. Opis ram zaleconej psychoterapii w tym m.in.: cele leczenia, zasady kontraktu
 5. Opis przebiegu psychoterapii powinien zawierać:
  • kliniczne rozumienie pacjenta i jego ewaluację w trakcie przebiegu leczenia
  • kluczowe momenty z procesu zawierające opis interakcji pacjent- terapeuta (co najmniej jeden fragment zapisu sesji ujmujący interakcje zarówno werbalne jak i niewerbalne pacjenta i terapeuty) oraz jego psychodynamiczne rozumienie
  • użycie i uzasadnienie interwencji terapeutycznych
  • charakterystykę relacji terapeutycznej w kontekście dynamiki procesów przeniesieniowo- przeciwprzeniesieniowych,
  • opis współpracy z opiekunami pacjenta w kontekście relacji przeniesieniowo -przeciwprzeniesieniowych i ich wpływ na rozumienie psychopatologii pacjenta oraz na przebieg leczenia
  • opis wniosków z superwizji i jej wpływu na dalszy proces psychoterapii
  • podsumowanie opisu procesu terapeutycznego z charakterystyką bieżących zmian funkcjonowania pacjenta w świecie wewnętrznym (zmiany strukturalne) i zewnętrznym, oszacowanie ryzyka rozwojowego, ewentualne dalsze zalecenia

Osoba przystępująca do egzaminu powinna:

 • posiadać przynajmniej 3-letnie doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi
 • brać udział w konferencjach, szkoleniach, seminariach uwzględniających tematykę diagnozy oraz leczenie/ psychoterapię psychodynamiczną/ psychoanalityczną dzieci
 • dostarczyć zaświadczenie o odbytych superwizjach indywidualnych lub grupowych, na których omawiana była praca z pacjentem dziecięcym, rekomendację od superwizora PTPPd

Opisywany proces powinien dotyczyć pacjenta dziecięcego w wieku 4-11 lat z istotnie zaznaczoną psychopatologią. Powinien dotyczyć psychoterapii indywidualnej, trwać minimum 2 lata (terapia ukończona) lub 3 lata (nieukończona), być prowadzony z częstotliwością minimum 1 sesji w tygodniu. Praca nie powinna przekraczać 25 stron maszynopisu standardową czcionką.

Opis diagnozy i procesu terapeutycznego pacjenta powinien być prowadzony z uwzględnieniem wiedzy teoretycznej (koncepcji psychoanalitycznych) z jakiej kandydat korzystał.

Opis powinien zawierać:

 1. Kontekst zgłoszenia, bieżący stan psychoficzyczny pacjenta oraz sytuację opiekuńczo-wychowawczą
 2. Wywiad rozwojowy
 3. Diagnozę nozologiczną, diagnozę psychodynamiczną i jej ewolucję w toku trwającej terapii
  Diagnoza psychodynamiczna powinna zawierać:
  1. aktualną charakterystykę kształtującego się poziomu organizacji osobowości dziecka czyli profil funkcjonowania psychicznego pacjenta z uwzględnieniem aktualnego wieku rozwojowego i jego właściwości normatywnych, w tym opis :
   • procesów poznawczo- afektywnych,
   • tożsamości i relacji, stylu przywiązania
   • mechanizmów obronnych i radzenie sobie z problemami
   • samoświadomości i kierowania sobą
  2.  oraz być zakończona konceptualizacją przypadku, z której wynika propozycja leczenia.
 4. Opis ram zaleconej psychoterapii w tym m.in.: cele leczenia, zasady kontraktu
 5. Opis przebiegu psychoterapii powinien zawierać:
  • kliniczne rozumienie pacjenta i jego ewaluację w trakcie przebiegu leczenia
  • kluczowe momenty z procesu zawierające opis interakcji, w tym zabawy terapeutycznej (co najmniej jeden fragment zapisu sesji ujmujący interakcje zarówno werbalne jak i niewerbalne pacjenta i terapeuty) oraz jego psychodynamiczne rozumienie
  • użycie i uzasadnienie interwencji terapeutycznych
  • charakterystykę relacji terapeutycznej w kontekście dynamiki procesów przeniesieniowo- przeciwprzeniesieniowych,
  • opis współpracy z opiekunami pacjenta w kontekście relacji przeniesieniowo -przeciwprzeniesieniowych i ich wpływ na rozumienie psychopatologii pacjenta oraz na przebieg leczenia
  • opis wniosków z superwizji i jej wpływu na dalszy proces psychoterapii
  • podsumowanie opisu procesu terapeutycznego z charakterystyką bieżących zmian funkcjonowania pacjenta w świecie wewnętrznym (zmiany strukturalne) i zewnętrznym, oszacowanie ryzyka rozwojowego, ewentualne dalsze zalecenia

 1. Opis procesu psychoterapii wg opisanych powyżej wymogów
 2. Dyplom ukończenia szkolenia
 3. Dwa zaświadczenia odebrane z dyplomem o 1250h szkolenia i o 250 doświadczenia własnego
 4. Rekomendację certyfikowanego superwizora PTPPd (w przypadku opisu dzieci młodzieży zawierającą informację o superwizowaniu takich przypadków)
 5. Lista godzin szkoleniowych potwierdzająca minimum 1250 h (jeśli szkolenie odbywało się przed 2010 r to również zaświadczenia z odbytych stażów, superwizji itd dokumentujące 1250h szkolenia). https://ptppd.pl/download/Lista_godzin_szkoleniowych.docx
 6. Wypełniony kwestionariusz https://ptppd.pl/download/Kwestionariusz_certyfikat_psychoterapeuty.doc
 7. Oświadczenie o stosowaniu zasad Kodeksu Etyki PTPPd w swojej pracy zawodowej https://ptppd.pl/download/oswiadczenie_o_stosowaniu_zasad_etyki.pdf
 8. Zaświadczenie o członkostwie zwyczajnym PTPPd i opłaconych składkach członkowskich (do uzyskania w sekretariacie PTPPd)
 9. Potwierdzenie wpłaty opłaty certyfikacyjnej (jw.)
 10. Potwierdzenie uczestnictwa co najmniej w 2 konferencjach/ sympozjach PTPPd
 11. W przypadku opisu procesu psychoterapii dzieci i młodzieży dodatkowe zaświadczenia o udziale w konferencjach, szkoleniach dotyczących terapii dzieci, młodzieży

 

Kompletne dokumenty należy przesłać w formie pisemnej drogą pocztową w jednym egzemplarzu na adres:

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
ul. Zamoyskiego 56
30-523 Kraków
z dopiskiem „Komisja Certyfikacyjna”.

Dodatkowo: Prosimy o wysyłanie wszystkich dokumentów pocztą elektroniczną – również zeskanowanych: rekomendacji od superwizora, podpisanej ankiety i opisu przypadku w jednej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej sekretarza Komisji Certyfikacyjnej: kc@ptppd.pl

UWAGA: Komisja Certyfikacyjna rozpatruje tylko kompletne wnioski!

Po zapoznaniu się z dokumentami oraz stwierdzeniu ich kompletności i zgodności z formalnymi wymogami Komisja potwierdza ich odbiór i postępuje zgodnie z Regulaminem Komisji Certyfikacyjnej.

Wynikiem pozytywnego przejścia procedury certyfikacyjnej jest rekomendowanie przez Komisję Certyfikacyjną Zarządowi Głównemu Kandydata. Na najbliższym zebraniu Zarząd Główny głosuje nad przyznaniem Kandydatowi Certyfikatu. Wówczas Kandydat wnosi opłatę certyfikacyjną w wysokości 300 złotych, po czym otrzymuje stosowny dokument. Certyfikat wymaga odnowienia po 7 latach od daty jego wystawienia (patrz: Odnowienie certyfikatu).

Informujemy, że od 01.09.2023 zmianie ulegną opłaty za certyfikat. Opłata za procedurę certyfikacyjną będzie wynosić 1800zł, z czego 1400zł przy składaniu dokumentów i 400 zł po pozytywnym przejściu procedury certyfikacyjnej.