12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Kryteria oceny wniosku

Projekty podlegają ocenie Komisji ds. Badań Naukowych PTPPd zgodnie z opisanymi poniżej kryteriami. Prosimy o upewnienie się przed złożeniem wniosku, że spełnia on stawiane mu wymogi. Poniższe punkty i pytania mają charakter orientacyjny i mają przyczynić się do zapewnienia wysokiej jakości składanych wniosków.

I. Ocena wstępna.

 1. Czy wniosek spełnia wymogi formalne?
 2. Czy opis projektu zawarty we wniosku jasno określa jaki cel będzie realizował projekt?
 3. Czy kierownik projektu dołączył zaświadczenie o członkostwie w PTPPd oraz wywiązywaniu się z obowiązków członkowskich względem PTPPd.

II. Ocena merytoryczna.

 1. Klarowność celu i założeń projektu.
  Badania prowadzone w podejściu ilościowym, jakościowym i mieszanym oceniane będą wg specyficznych kryteriów zgodnie z wnioskiem. W każdym z przypadków szczególnie analizowana będzie wartość aplikacyjna projektu, a zwłaszcza odpowiedź na pytanie, w jakim zakresie wyniki badań doprowadzić mogą do innowacyjnych wniosków/rozwiązań praktycznych/poznawczych istotnych z punktu widzenia środowiska psychoterapeutów zrzeszonych w PTPPd oraz rozwoju podejścia psychodynamicznego.
 2. Próba badawcza/materiał badawczy.
  1. Czy klarownie i adekwatnie do potrzeb opisano miejsce badania?
  2. Czy uzasadniono wybraną liczebność grupy badawczej (potencjalnie kontrolnej)?
  3. Czy opisano zasady doboru grupy badawczej (potencjalnie kontrolnej)? Czy opisano i uzasadniono konieczność wykorzystania zaplecza sprzętowego, o ile jest potrzebne do realizacji projektu?
 3. Metodyka.
  1. Czy wskazano zasadność doboru metod, ich nowoczesność, adekwatność, wartość badawczą?
  2. Czy precyzyjnie opisano metodykę badania?
 4. Sylwetka oraz przygotowanie kierownika wraz z zespołem realizującym projekt.
  1. Czy wykazano dorobek naukowy: doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych, publikacje?
  2. Czy wykazano aktywność czynną w PTPPd: wystąpienia, piastowane funkcje, inna praca na rzecz środowiska?
  3. Czy wykazano aktywność bierną w PTPPd: udział w konferencjach, sympozjach?
 5. Budżet.
  1. Czy skala planowanych badań uzasadnia wprowadzone do budżetu nakłady finansowe?
  2. Czy proponowany harmonogram realizacji projektu ułatwia jego systematyczne, precyzyjne realizowanie i finansowe rozliczanie przez PTPPd?
  3. Czy wszystkie pozycje budżetu są potrzebne oraz optymalne dla jego pełnej realizacji?

III. Aspekt etyczny.

Każdy badacz mający zamiar realizować projekt badawczy z udziałem ludzi, w szczególności:

 1. badania, w których mają wziąć udział osoby mające ograniczoną zdolność do wyrażenia świadomej lub swobodnej zgody na udział w badaniu oraz ograniczoną możliwość odmowy, na przykład:
  1. osoby do 12 roku życia,
  2. osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
  3. osoby, których zgoda na udział w badaniu może nie być w pełni dobrowolna, np. uczniowie i studenci (gdy badanie jest prowadzone w ramach zajęć), więźniowie, żołnierze, policjanci, pracownicy firm (gdy badanie jest prowadzone w miejscu pracy),
  4. osoby, które wyrażają zgodę na udział w badaniu na podstawie nieprawdziwych informacji o celu i przebiegu badania (instrukcje maskujące, decepcja) lub nie wiedzą, że są osobami badanymi (w tzw. eksperymentach naturalnych),
 2. badania, w których mają wziąć udział osoby szczególnie podatne na urazy psychiczne i zaburzenia zdrowia psychicznego, a zwłaszcza:
  1. chorzy terminalnie,
  2. ofiary katastrof, traum wojennych itp.,
  3. pacjenci leczeni z powodu zaburzeń psychotycznych,
  4. członkowie rodzin osób chorych terminalnie lub przewlekle chorych,
 3. badania polegające na aktywnej interwencji w zachowanie człowieka, zmierzające do zmiany tego zachowania, bez bezpośredniej ingerencji w działanie mózgu, np. treningi poznawcze, psychoterapia, psychokreacja itp. (dotyczy również sytuacji, gdy zamierzona interwencja ma przynieść korzyści badanemu np. usprawnić jego pamięć),
 4. badania dotyczące kwestii kontrowersyjnych (np. aborcja, in vitro, kara śmierci) albo wymagające zachowania szczególnej delikatności i rozwagi (np. przekonań religijnych lub postaw wobec grup mniejszościowych),
 5. badania długotrwałe, męczące, wyczerpujące fizycznie lub psychicznie

ma obowiązek dołożyć starań o zachowanie godności, dobrostanu i podmiotowości badanych osób. Wnioskodawca powinien odpowiedzieć na następujące pytania:

 1. Czy wnioskodawca dostrzega ewentualne problemy etyczne badań? Jeśli tak czy opisuje proponowane sposoby ich rozwiązania?
 2. Czy wnioskodawca przedstawia jasną i trafną treść informacji na temat celu, przebiegu badań i sposobu wykorzystania danych dla uczestników badań?
 3. Czy wnioskodawca przedstawia jasną i trafną treść informacji dotyczącą ochrony danych osobowych dla uczestników badań?
 4. Czy wnioskodawca przygotował formularz zgody uczestnika badań na udział w badaniu?
 5. Czy wnioskodawca opisuje, jakiego rodzaju będą zbierane dane (poziom anonimowości uczestników, dane wrażliwe)?
 6. Czy wnioskodawca opisuje w jaki sposób przechowywane i chronione będą dane uczestników projektu?

Każdy badacz realizujący projekt:

wymaga pozytywnej opinii komisji bioetycznej. Wnioskodawca, którego projekt spełnia przynajmniej jeden z powyższych warunków powinien uzyskać i załączyć do wniosku zgodę Komisji Bioetycznej na realizację badania.