12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Misja/wizja

Celem Komisji ds. Badań Naukowych jest wspieranie psychoterapeutów psychodynamicznych w dialogu ze środowiskiem badawczym oraz w rozwijaniu naukowego podejścia do naszych metod diagnozy i leczenia. Bardzo konkretną formą takiego wsparcia jest możliwość dofinansowania przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej projektów badawczych związanych z teorią psychoanalityczną i praktyką terapeutyczną, która z niej wyrasta. W tym zakresie Komisja ds. Badań Naukowych ma za zadanie opiniowanie kierowanych do Towarzystwa wniosków o finansowanie badań naukowych.

Niekiedy w odniesieniu do psychoterapii psychodynamicznej formułowane są sugestie, jakoby koncepcje leżące u jej podstaw nie spełniały warunków naukowości, a proponowane przez nią metody leczenia zaburzeń psychicznych nie były oparte na dowodach naukowych. Uwagi te, kierowane pod adresem ortodoksyjnej teorii Freuda tworzonej w pierwszych dekadach XX wieku, bywają bezzasadnie uogólniane na całość pojęć i technik wywodzących się z tradycji psychoanalitycznej, które ewoluowały przez ostatnie sto lat i wciąż się rozwijają.

Faktycznie ma miejsce stały postęp w obszarach teorii i technik psychoanalitycznych, a także metodologii stosowanej w badaniach służących do ich weryfikacji. Współczesna psychoterapia psychodynamiczna okazała się skuteczną metodą leczenia wielu zaburzeń psychicznych. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, które terapię psychodynamiczną (obok poznawczo-behawioralnej i systemowej) kwalifikuje w poczet oddziaływań psychoterapeutycznych prowadzonych metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, mających szczególne zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia.

Wciąż istnieje jednak potrzeba prowadzenia badań naukowych nad psychoterapią psychodynamiczną. Odnosić muszą się one między innymi do jej efektywności w zastosowaniu do konkretnych grup zaburzeń psychicznych oraz do statusu koncepcji leżących u jej podłoża. Aby eksploracje te miały rzeczywistą wartość, nie powinny poprzestawać na dogmatycznie traktowanych teoriach, lecz stawiać nowe pytania, podejmować dialog z innymi dziedzinami wiedzy, otwierać się na najnowsze odkrycia w dziedzinie psychologii, psychopatologii i neuronauki, a także uwzględniać współczesne standardy metodologiczne. Dlatego też Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej podjęło inicjatywę, która ma na celu ożywienie badań naukowych nad psychoterapią psychodynamiczną i zwiększenie dostępności rzetelnych danych na jej temat.